Erlijioari buruzko bertsoak

Erlijioari buruzko bertsoak <p>Bertsoak gogoko ditu Consuelok. <em>Txirrita</em>ren bertso batzuk abesten ditu.</p>

Hizlaria(k): Consuelo Ordoki Ordoki (1927)
Herria: Errenteria (Gipuzkoa)

Bertsoak gogoko ditu Consuelok. Txirritaren bertso batzuk abesten ditu.

Transkripzioa

- Zuk txistuka kantak jotzen dituzu.
- E?
- Kantak jotzen dituzu.
- Bai, kantak. Bertsuak bai. Denbora batian bertsuak aski pollitak bai! Ya lo kreo. Aski pollitak! Batek badu… este… Ana. Ana ez dakit… Ana ba al da? Ez dakit. Ana ba al da? Ez. Ana ba al da? Ez. Bestiak. Esaten [zina]: “Consuelo, me vas a grabar esas canciones”. Gure Jangoikua ta Ama Birjiña ta mundu hontako… relijiyuak.

Denbora, leku, zeru ta lurrak,
izar ta illargi, eguzkiyak,
kristau guziyak, animaliyak,
ur gezak eta gaziyak,
Aita Eternuak sei egunian
egin zituen guziyak;
merezi du ta eman zaizkagun
eskerrak eta graziyak.

Aita Eternuak Adan ta Eba
egin zituen aurrena,
lehendabiziko gizasemia,
emakumia hurrena;
baratza frutaz bete-betia
sartu zituan barrena,
baiñan etzuten ondo kunplittu
eman ziyoten ordena.

Demoniyuak ziyon Ebari:
«Fruta hartatik jan zazu,
Aita Eternuak dakien hainbat
orduan jakingo dezu;
berak hori nahi eztuelako
zuri debekatu dizu,
horra nik esan egiya haundi bat
gusto dezuna in zazu».

Allegatu zan Adan ta Ebari
fruta hortatik jatia,
etzan posible mundu hontatik
iñor zerura juatia;
haiek kunplittu etzutelako
Jaunaren borondatia,
itxi ziguten guztiyentzako
zeruetako atia.

Adanen seme Kain ta Abel
igualak izan ez dira,
inbiriya harren gorroto biziz
hil zuten batak bestia,
arrazoiaren biderik gabe
anaia zaharrak gaztia;
halakuari kostako zaio
zerua irabaztia.

Lau milla urtian egondu ziran
zeruko atiak itxita,
animak triste askoan zeuden
linbo beltzera jetxita,
betiko hala biharko zala
beren artian etsita;
zorionian egin zioten
Salbadoriak bisita.

Ahal dan maizena erreza zagun
«Nere Jesukristo Jauna»,
jakiñik dala Jangoiko eta
gizon egiazko ona,
gurutze piso baten azpiyan
hain gogoz hiltzera juana,
guri atiak zabaldu eta
orain zeruan dagona.

Aita Santua Erroman dago,
oso gizon seriyua,
abisatzen du gaiñian dala
guztiyentzat heriyua;
gaixtuenari barkatutzeko
badu erremediyua,
horrengatikan deitzen diyogu
Kristoren Bikariyua.

Hamaika bider leitu izan det
lehengo dotriña zaharretik:
gezurra esanda ez gera libre
pekatuaren zorretik;
bi aldetara partittu bihagu
Jesukristoren aurretik…

Oain ahaztua ya. Ahaztua ya.

… ezkerretako gelditzen danak
pagatuko du larrutik.

Kondenatuen azken fiñeko
penagarrizko pausuak,
bi hitz bakarrak esango dizka
gure Jaun amorosuak:
«Orain ez dago barkaziyorik,
kunplittu dira plazuak,
zure pagua emango dizut
serbittu dezun maisuak».

Hoi, zuazi... Pio XII.ena... zuazi noizkuak dian, zenbat urte! Buf!

Egilea(k):

Informazio gehiago: Erlijioari buruzko bertsoak

Bertsoak